آمار بازدید

1398/03/31 13:47

اولین دوره آموزش سبک وو تای چی بانوان در ایران

اولین دوره آموزش سبک وو تای چی بانوان در ایران توسط مربی تایچی چوان کارشناس تربیت بدنی، کارشناس ارشد روانشتاسی ورزشی نشانی سعادت اباد، سرو غربی، بلوار جوریکی، خیابان جمشیدی یکم خیابان شبنم، مرکز علمی کاربردی افق طبقه ی دوم روزهای یک شنبه وسه شنبه ساعت 10الی11/15 شماره تماس 09357355832