آمار بازدید

1398/01/18 19:18

آزمون فنی دان ۱ تا ۴ و دوره عملی مربی گری آقایان

آزمون فنی دان ۱ تا ۴ و دوره عملی مربی گری آقایان کمیته تای چی چوان فدراسیون ووشو آزمون فنی شالبند مشکی دان ۱ تا ۴ودوره عملی مربی گری آقایان توسط کمیته تای چی چوان فدراسیون ووشوجمعه ۱۲ مرداد ماه ۹۷ساعت ۹ تا ۱۲ صبح مجموعه ورزشی قصر نشاطبرگزار شد.